Markdown là gì, sử dụng nó như thế nào?

Định nghĩa
Có thể hiểu Markdown là cú pháp định dạng văn bản bằng ký tự

Markdown is a plain text formatting syntax

Xem ví dụ của markdown

Diễn đàn của chúng ta cũng sử dụng Markdown

Lợi ích của Markdown là gì?
phần này còn thiếu, cần được bổ sung. Bài này đã được kích hoạt Wiki Post

Cheatsheet
Markdown Cheatsheet

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?