Lỗi "previous definition of 'main' was here" khi code trên Dev C++

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <stdbool.h>

int nhap(int arr[]){
	int i;
	for (i=0;i<10;i++){
		printf("Nhap mang [%d]: ",i);
		scanf("%d", &arr[i]);
	}
	return arr;
}
void hienthi(int arr[]){
	int i;
	for (i=0; i<10; i++){
		printf("%5d", arr[i]);
	}
	printf("\n");
}
void nguyento( int arr[]){
	int count = 0;
	int i;
	for(i=2; i<=sqrt(10);i++){
		if (arr[i]%i==0){
			count++;
		}
		if (count !=0 ){
			printf("%d\n", arr[i]);
		}
	}
	if (count==0){
		printf("null");
	}
}
void sapxep(int arr[]){
	int i,j;
	for(i=0;i<10;i++){
		for(j = 10-1;j>i;j--){
			if (arr[j]>arr[j-1]){
				int tp= arr[j];
				arr[j]=arr[j-1];
				arr[j-1]=tp;
			}
		}
	}
}
void sole(int arr[]){
	int i;
	int sole, s=0;
	for (i=0;i<10;i++){
		if (arr[i]%2==1){
			sole = arr[i];
			break;
		}
	}
	printf("%d", sole);
}
void tong(int arr[]){
	int i;
	int t=0, h=0;
	for (i=0;i<10;i++){
		if (arr[i]%2==0){
			t += arr[i];
		}
		else {
			h += arr[i];
		}
	} 
	printf("\ntong so chan: %d", t);
	printf("\ntong so le: %d", h);
}
void dao(int arr[]){
	int i;
	for( i=0; i<10/2; i++)
	{
  	int index = 10 - i - 1;
  	int tmp = arr[index];
  	arr[index] = arr[i];
  	arr[i] = tmp;
	}
}

int main() {
	int aa[100];
	nhap(aa);
	
	printf("\nMANG: ");
	hienthi(aa);
	
	printf("\nso le dau tien la: ");
	sole(aa);
    printf("\n\nmang da dao: ");
	dao(aa);
	hienthi(aa);

	tong(aa);
	
	printf("\n");
	printf("\nsap xep theo chieu giam dan: ");
	sapxep(aa);
	hienthi(aa);
	
	printf("\n\nso nguyen to la: " );
	nguyento(aa);
	
	
	return 0;
}

Bạn xem lại project của mình xem có phải là có thêm một hàm main() khác trong đó không. :slight_smile:

3 Likes

Chuyển qua sublime text đi rồi bạn sẽ thấy thiên đường so với devC

3 Likes

Mình sửa được rồi nha
cảm ơn bạn nhiều

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?