Lỗi "previous definition of 'main' was here" khi code trên Dev C++

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <stdbool.h>

int nhap(int arr[]){
	int i;
	for (i=0;i<10;i++){
		printf("Nhap mang [%d]: ",i);
		scanf("%d", &arr[i]);
	}
	return arr;
}
void hienthi(int arr[]){
	int i;
	for (i=0; i<10; i++){
		printf("%5d", arr[i]);
	}
	printf("\n");
}
void nguyento( int arr[]){
	int count = 0;
	int i;
	for(i=2; i<=sqrt(10);i++){
		if (arr[i]%i==0){
			count++;
		}
		if (count !=0 ){
			printf("%d\n", arr[i]);
		}
	}
	if (count==0){
		printf("null");
	}
}
void sapxep(int arr[]){
	int i,j;
	for(i=0;i<10;i++){
		for(j = 10-1;j>i;j--){
			if (arr[j]>arr[j-1]){
				int tp= arr[j];
				arr[j]=arr[j-1];
				arr[j-1]=tp;
			}
		}
	}
}
void sole(int arr[]){
	int i;
	int sole, s=0;
	for (i=0;i<10;i++){
		if (arr[i]%2==1){
			sole = arr[i];
			break;
		}
	}
	printf("%d", sole);
}
void tong(int arr[]){
	int i;
	int t=0, h=0;
	for (i=0;i<10;i++){
		if (arr[i]%2==0){
			t += arr[i];
		}
		else {
			h += arr[i];
		}
	} 
	printf("\ntong so chan: %d", t);
	printf("\ntong so le: %d", h);
}
void dao(int arr[]){
	int i;
	for( i=0; i<10/2; i++)
	{
  	int index = 10 - i - 1;
  	int tmp = arr[index];
  	arr[index] = arr[i];
  	arr[i] = tmp;
	}
}

int main() {
	int aa[100];
	nhap(aa);
	
	printf("\nMANG: ");
	hienthi(aa);
	
	printf("\nso le dau tien la: ");
	sole(aa);
    printf("\n\nmang da dao: ");
	dao(aa);
	hienthi(aa);

	tong(aa);
	
	printf("\n");
	printf("\nsap xep theo chieu giam dan: ");
	sapxep(aa);
	hienthi(aa);
	
	printf("\n\nso nguyen to la: " );
	nguyento(aa);
	
	
	return 0;
}

Bạn xem lại project của mình xem có phải là có thêm một hàm main() khác trong đó không. :slight_smile:

3 Likes

Chuyển qua sublime text đi rồi bạn sẽ thấy thiên đường so với devC

3 Likes

Mình sửa được rồi nha
cảm ơn bạn nhiều

chi minh sua voi

Mở tập tin stdio.h lên xem, chắc lại dán nhầm đoạn mã bạn viết vào tập tin thư viện này rồi.

5 Likes

chỉ mình các bước sửa lại giúp với ạ , lần đầu xài

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?