Lỗi không save file đang mở được

E có 1 thắc mắc là:
E mở 1 file = Notepad và cùng lúc mở file = 1 chương trình C / C++ (do e viết, trong chế đệ debug).
E ghi / thay đổi / thêm 1 vài kí tự vào file và save (Ctrl + S) = Notepad thì không thực thi được (trong lúc đó e đang chạy debug lúc đang mở file).
Cho e hỏi là vì sao nó không save được.

:v đang ở debug mode -> file exe đang chạy
muốn sửa code thì chuyen sang chế độ bth lại để tắt cái file exe đang chạy là ok.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?