Lỗi khi làm việc với mảng


khi nhập đến phần tử thứ 8 thì nó bị lỗi ntn, mong mn giúp đỡ ạ

#include <stdio.h>
 
int main() 
{
	// khai bao mang a co n phan tu
	int n = 20, i, s = 0;
	int a[n];
 
	// thuc hien nhap tung phan tu mang
	for (i = 0; i < n; i++) 
	{
		printf("Nhap a[%d] = ", i);
		scanf("%d", &a[i]);
	}
 
	// thuc hien in cac phan tu cua mang ra man hinh
	printf("\nMang da nhap \n");
	for (i = 0; i < n; i++) 
	{
		printf ("%d \t", a[i]);
	}
 
	// tinh tong cac so trong mang
	for (i = 0; i < n; i++) 
	{
		s += a[i]; // s = s + a[i]
	}
	printf("\nTong cac so trong mang: %d\n", s);
 
	return 0;
}

Hỏi nhẹ:

Bạn đang viết C hay C++. :slight_smile:

4 Likes

Bạn kiểm tra lại xem số bị lỗi đó có giá trị lớn hơn int không nhé.

mình viết C ạ

không có a, em cứ nhập đến số thứ 8 là bị như thế ạ, kể cả code khác ạ

mình chạy bình thường mà nhỉ

Vậy sao bạn lại để phần mở rộng của file là cpp. :question:

Còn tag C++ nữa. :slight_smile:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?