Failed to check dotnet version


mình bị lỗi như này là sao ạ

Khi bạn gặp lỗi “… is not recognized as the name of cmdlet, function, script file or opeable program”

  • Kiểm tra lại, đã đúng chính tả chưa: “dotnet”
  • Kiểm tra lại, đã cài đặt chương trình đó chưa. Ở đây là dotnet core
  • Đã set Path tới folder chứa program đó hay chưa.
    image
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?