Lỗi [Error] ld returned 1 exit status trong dev C

Mng cho em hỏi en sai ở đâu vậy ạ ?

#include <stdio.h>

int CheckInteger(){
	
	int number; char c;
	int check = 0;
	
		
	do{
		fflush(stdin);
		printf("Please enter an integer: \n");
		
	}while(scanf("%d%c", &number, &c) != 2 || c != '\n');
		
	return;
}

Chả biết, nhưng hàm bạn không trả về gì à?

2 Likes

Yêu cầu bài là làm gì em? Em nên xem lại cấu trúc cơ bản của một chương trình C gồm có những gì

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?