Lỗi các biến không nhận giá trị mới

Này là file board.cpp

#include "Board.h"

Board::Board(int Size, int Left, int Top)
{
	size = Size;
	left = Left;
	top = Top;
	pointerMove = new Pointer*[Size];
	for (int i =0; i < Size; i++)
	{
		pointerMove[i] = new Pointer[Size];
	}
}
void Game::StartGame()
{
	system("cls");
	b->ResetData();
	b->DrawBoard();
	_x = b->GetXAt(0, 0);
	_y = b->GetYAt(0, 0);
}

Và này là file main:

#include "Board.h"
#include "Comon.h"
#include "Game.h"
#include "Pointer.h"
#include <Windows.h>

const int _BOARD_SIZE = 10;
const int _LEFT = 1;
const int _TOP = 1;

int main()
{
	Comon::fixConsoleWindown();

	Game g(_BOARD_SIZE, _LEFT, _TOP);
	g.StartGame();
	system("pause");
	return 0;
}

Chuyện là mình đang làm game caro nhưng lúc trước mình định nghĩa kích thước và lề trái phải của bàn cờ là

const int _BOARD_SIZE = 20;
const int _LEFT = 4;
const int _TOP = 8;

Lúc sau mình chỉnh lại thành 10-1-1 như code trên thì khi debug biến vẫn không đổi kích cỡ thành 10-1-1 vẫn như cũ nên vẽ bàn cờ vẫn to ra. Mình có đặt breakpoint thì phát hiện nó nhận kết quả sai từ khúc này:


ở hàm main thì nó vẫn nhận giá trị đúng nhưng qua class chạy thì nó ko nhận:

Mong mọi người chỉ giáo ạ.

1 Like

Ý bạn là bạn thay đổi các giá trị const kia giữa các lần Biên dịch và chạy? Bạn muốn kích thước của Console thay đổi?
Thế trong Comon::fixConsoleWindown() viết gì trong đó?

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?