Lí do không chọn xamarin để lập trình Android

Không biết ở đây có nhiều anh em hay dùng Xamarin cho project của mình không nhỉ.và lí do ae ko dùng là j nhỉ?:thinking:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?