Larry Hastings - Solve Your Problem With Sloppy Python - PyCon 2018

Talk này hay, nói về cách viết script để giải quyết vấn nhanh gọn lẹ mà không cần phải quan tâm đến “coding style”

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?