Lập nhóm học lập trình ios (swift)

Chào mọi người, hiện tại thì mình mới bắt đầu tìm hiểu về ngôn ngữ swift và có rất rất nhiều khúc mắc, mọi người có thể lập nhóm để cùng nhau giao lưu chia sẻ học hỏi được không

Cá nhân mình thấy việc học lập trình cho người mới mà lập nhóm là không hiệu quả.
Một phần là vì thành viên trong nhóm đều là người mới thì sẽ không có gì để chia sẻ.
Ngoài ra định hướng cũng không rõ ràng đúng đắn

1 Like

Bạn lập nhóm chưa cho mình xin link

Ai muốn discuss chuyên mobile development thì join slack channel của mình:
https://join.slack.com/t/android-ios-ws/shared_invite/enQtNzk2MTY1MDEwMzU4LWUxY2RkMzY1MDRiNGJhMzA4ZWEyMzU4MzYzMzIyYWZkZWNhMDY3ODlhMWE0NGMxMzk4N2U4NmJlMGY1MTQ1OTY

4 Likes

Em tham gia rồi anh ạ, cái này là gì vậy a

Một tool để communicate giữa các members trong team, ở các công ty dùng nhiều.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?