Làm sao để hết conflict khi pull vào repo?

Chả là mình có một bài tập nhóm, cần pull vào repo của thầy để merge. mà giờ nó conflict với nhóm khác, giờ k biết làm sao để hết conflict :frowning:

Ai thạo giúp mình với, mình inbox giử link github.

Mỗi nhóm một folder chứ (!) hay ít ra là một branch.

2 Likes

Chắc bạn và các nhóm hiểu nhầm ý thầy khi merge vào repo của thầy rồi. Bạn đọc kĩ lại yêu cầu xem cần làm thế nào.

2 Likes

đúng r, mỗi nhóm một folder

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?