Kiểm tra địa chỉ IP với winsock

Mọi người cho em hỏi: Trong winsock có hàm hay cách nào kiểm tra đầu vào là Địa chỉ IP hay tên miền ko ạ? em cảm ơn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?