Không thể dùng lệnh khởi tạo pygame


như ảnh trên thì mặc dù em đã tải pygame bản mới nhất nhưng không thể dùng lệnh khởi tạo được, mong các anh giúp đỡ ạ!

Bạn đã thử chưa? https://www.pygame.org/wiki/GettingStarted

5 Likes


em dùng py -m pip install -U pygame --user thì nó hiện cái này, còn pip install pygame thì nó báo tải rồi ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?