Khởi nghiệp nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Sự bền vững nông nghiệp phải gắn liền với sự bền vững môi trường, với hệ sinh thái và tài nguyên thiên nhiên.
Khởi nghiệp nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậ

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?