Internet Relay Chat

Một protocol dùng trong trao đổi thông tin http://www.wikiwand.com/vi/IRC

Hiện nay vẫn được dùng rộng rãi trong giới CNTT.

1 Like

Bổ sung một số channel hữu ích trong freenode: #ubuntu ##linux ##c++ #javascript ##c, ##java, #stackoverflow, #python, #c+±basic
Gõ /j #channel để join

1 Like

Wow, lâu lâu mới thấy một người hay xài IRC. Đạt lâu lâu cũng vào mấy cái channel trên freenode để hỏi đáp cho lẹ nè.
Hay vào #vim :smiley: Hồi trước thì cày bên Qt một thời gian lúc mới xài Qt. Rồi các channel khác như #OpenWrt, #C (không biết đúng tên không)

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?