In kiểu bool bằng printf()?

Mình có đoạn mã C++:

  #include <iostream>
  using namespace std;

  int main()
  {
  	cout << true << endl;
  	cout << false << endl;
  	
  	cout << boolalpha << endl;
  	cout << true << endl;
  	cout << false << endl;

  	system("pause");
  	return 0;
  }

Mình muốn chuyển nó sang C thì làm sao?
Mình thử:

  #include<stdio.h>
int main()
{
  printf("%d",true);
  printf("%d",false);
//or
  printf(true);
  printf(false);
}

đều không được.

printf ko có format cho kiểu boolean trong C :V Thậm chí C ban đầu cũng ko có kiểu chuẩn cho bool, sau này mới thêm vào :V Em xài đỡ printf("%s", x ? "true" : "false")

5 Likes

bạn in ra để làm gì vậy? Nếu chỉ in ra true với false thì đưa vào String luôn.
Còn nếu muốn in biến bool thì:

bool x = true; //hoặc false
printf("%s", x ? "true" : "false");
4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?