Hỏi về ngành Management information system

Học HTTTQL đối với nữ thì sao
Vào ngành này kết quả học tập của Sven như thế nào
Chương trình học có nặng lắm ko đại loại như ngành nào

Bạn hỏi trống không vậy, học cách nói cho tử tế rồi hãy hỏi !!!

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?