Hỏi về lệnh điều chỉnh âm lượng trong pygame.mixer.music và một số vấn đề khác trong python

Mình có thể giảm âm lượng của file mình phát với 2 câu lệnh pygame.mixer.music.load() và pygame.mixer.music.play() không? Nếu không thì mọi người có thể cho mình hàm nào có thể điều chỉnh âm lượng mà không phức tạp quá được không, mình mới học pygame. Cảm ơn mọi người.

Liệu dòng lệnh này:

if X.count(X[0]) > 1 and Y.count(Y[0]) > 1:
      a..
if main_x < 0 or main_x > WIDTHWINDOW - NGANG or main_y < 0 or main_y > 750 - CAO:
      a..

có cùng nghĩa với dòng lệnh dưới đây không:

if main_x < 0 or main_x > WIDTHWINDOW - NGANG or main_y < 0 or main_y > 750 - CAO or (X.count(X[0]) > 1 and Y.count(Y[0])) > 1:
      a..

Không vì hai điều kiện con có thể cùng đúng => cả hai block đều chạy.

3 Likes

Đây là vấn đề về Google và Stackoverflow:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?