Hỏi về làm chức năng tính tổng số lượng hàng và tổng số tiền của giỏ hàng

Em có 1 bài tập về OOP C++, mong mọi người giải thắc mắc cho em hiểu ạ! Em đang làm chức năng tính tổng số lượng hàng và tổng số tiền của giỏ hàng, em muốn truy xuất thuộc tính số lượng và số tiền trong lớp sản phẩm qua lớp chức năng để tính tổng thì làm sao ạ? Em dùng thư viện vector trong lớp chức năng để truy xuất mà không biết làm sao ạ? Mong mọi người giúp em. Em cảm ơn ạ!

chớp nguyên cái đề rồi đưa lên =)), chả thấy cố gắng gì cả

2 Likes

Dạ lần đầu đăng bài, nên có sai sót ạ. Em tính đăng code đã làm nhưng ko có sẵn trên đt để đăng. Để tối em đăng code của em để biết sai chỗ nào rồi em tự fix ạ

2 Likes

Đây là code của em làm. Em tính tạo mảng SanPham trong lớp MayTinhTien để truy xuất giá tiền, nhưng không biết làm sao.

class SanPham {
private:
	int mahang;
	string tenhang;
	long giatien;
	int soluong;
public:
	void Nhap() {
		cout << "Nhap ma hang: ";
		cin >> mahang;
		cin.ignore();
		cout << "Nhap ten hang: ";
		getline(cin, tenhang);
		cout << "Nhap gia tien cua hang: ";
		cin >> giatien;
		cout << "Nhap so luong hang con trong kho: ";
		cin >> soluong;
	}

	void Xuat() {
		cout << "San pham cua Apple: " << "\n";
		cout << "Ma hang: " << mahang << "\n";
		cout << "Ten hang: " << tenhang << "\n";
		cout << "Gia tien: " << giatien << "\n";
		cout << "So luong hang con trong kho: " << soluong << "\n";
		//cout << "Tong gia tien: " << tong();
	}
};

// tạo lớp chức năng
class MayTinhTien {
private:
		int n; // tổng số sản phẩm
		vector <SanPham> sp;
		
public:
	// nhập dữ liệu sử dung nạp chồng toán tử nhập >>
	void NhapDL() {
		cout << "Nhap tong so hang: ";
		cin >> n;
		sp.resize(n);
		for (int i = 0; i < sp.size(); i++) {
			sp[i].Nhap();
		}
	}

	void XuatDL() {
		for (int i = 0; i < sp.size(); i++) {
			sp[i].Xuat();
		}
	}

	long TongTien() {
		int sum = 0;
		for (int i = 0; i < sp.size(); i++) {
			sum += sp[i].giatien;
		}
	}
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?