Hỏi về cách import file trong react js

Em muốn import 1 file cùng cấp với file App.js tên ví dụ là (initFile.js) trong project vào 1 file trong folder tên là pages/Login/index.js thì có cách nào không ạ,em có cố thử mấy cách cơ bản nhưng không được ạ.Mong được a/c hỗ trợ

Trích lời:

Đây là kiến thức liên quan đến ES modules trong ES6

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?