Hỏi tài liệu học MFC C++

Mọi người ai có tài liệu hướng dẫn lập trình MFC C++ cho mk xin vs,

Trước mình học ở đây:
https://www.tutorialspoint.com/mfc/index.htm

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?