Hỏi lộ trình học AI từ con số 0

Cho e xin lộ trình học AI từ lv0 với ạ

Bạn search thư trên google đi

1 Like

Bạn có thể tham khảo lộ trình học CS ở đây, và đi thiên hướng AI

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?