Hỏi cách truyền dữ liệu cho Widget trên android?

Mình đang làm một app dự báo thời tiết và đag xây dựng 1 cái widget cho nó mà mò bữa giờ chưa biết làm như nào để show dữ liệu lên cho nó.

Ở MainActivity thì mình dùng Room để lưu dữ liệu mình get từ api về.

private fun saveNewCityCollection(informationWeather: InformationWeather, state: Boolean = Constants.OTHER_LOCATION) {
  val weatherRepository = WeatherRepository(applicationContext)
  val cityCollection = CityCollection()
  cityCollection.cityName = informationWeather.location.name
  cityCollection.countryName = informationWeather.location.country
  cityCollection.temp = informationWeather.current.temp
  cityCollection.appTemp = informationWeather.current.appTemp
  cityCollection.humidity = informationWeather.current.humidity
  cityCollection.wind = informationWeather.current.windSpeed
  cityCollection.cloud = informationWeather.current.cloud
  cityCollection.description = informationWeather.current.condition.description
  cityCollection.icon = informationWeather.current.condition.icon
  cityCollection.date = informationWeather.current.date
  cityCollection.day = informationWeather.current.isDay
  if (location == cityCollection.cityName) {
    cityCollection.state = true
  }
  if (state) {
    cityCollection.state = true
    val editor = getSharedPreferences(getString(R.string.shared_preference_name), Context.MODE_PRIVATE).edit()
    editor.putString(Constants.NAME_LOCATION, cityCollection.cityName)
    editor.apply()
  }
  weatherRepository.insert(cityCollection, this)
}

Dây là model CityColection, mình dùng Parcelable có thể dăng dữ liệu lên dễ dàng.

class CityCollection() : Parcelable {
@PrimaryKey
@NonNull
@ColumnInfo(name = "cityname")
lateinit var cityName: String
lateinit var countryName: String
var state = Constants.OTHER_LOCATION
var temp: Float = 0F
var appTemp: Float = 0F
var humidity: Int = 0
var wind: Float = 0F
var cloud: Int = 0
var day: Int = 0
lateinit var description: String
var icon: String = "na"
var date: String = "dd/mm/yy"

constructor(parcel: Parcel) : this() {
  cityName = parcel.readString()
  countryName = parcel.readString()
  state = parcel.readByte() != 0.toByte()
  temp = parcel.readFloat()
  appTemp = parcel.readFloat()
  humidity = parcel.readInt()
  wind = parcel.readFloat()
  cloud = parcel.readInt()
  day = parcel.readInt()
  description = parcel.readString()
  icon = parcel.readString()
  date = parcel.readString()
}

override fun writeToParcel(parcel: Parcel, flags: Int) {
  parcel.writeString(cityName)
  parcel.writeString(countryName)
  parcel.writeByte(if (state) 1 else 0)
  parcel.writeFloat(temp)
  parcel.writeFloat(appTemp)
  parcel.writeInt(humidity)
  parcel.writeFloat(wind)
  parcel.writeInt(cloud)
  parcel.writeInt(day)
  parcel.writeString(description)
  parcel.writeString(icon)
  parcel.writeString(date)
}

override fun describeContents(): Int {
  return 0
}

companion object CREATOR : Parcelable.Creator<CityCollection> {
  override fun createFromParcel(parcel: Parcel): CityCollection {
    return CityCollection(parcel)
  }

  override fun newArray(size: Int): Array<CityCollection?> {
    return arrayOfNulls(size)
  }
}

}

Trong fragment của từng dự báo thành phố thì mình làm như này để nó get dữ liệu lên app của mình.

private fun initData() {
  val bundle = arguments
  if (bundle != null) {
    val cityCollection: CityCollection = bundle.getParcelable(Constants.CITY_COLLECTION) 
tvWind.text = cityCollection.wind.toInt().toString() + " km/h"
}
}

And my ViewPagerAdapter:

class ViewPagerAdapter(fm: FragmentManager, private var listCityCollection: MutableList<CityCollection>)
: FragmentStatePagerAdapter(fm) {

override fun getItem(position: Int): Fragment? {
  return newFragment(listCityCollection[position])
}

override fun getItemPosition(`object`: Any): Int {
  return PagerAdapter.POSITION_NONE
}

override fun getCount(): Int {
  return listCityCollection.size
}

private fun newFragment(cityCollection: CityCollection): FragmentShowWeatherForecast {
  val fragmentShowWeatherForecast = FragmentShowWeatherForecast()
  val bundle = Bundle()
  bundle.putParcelable(Constants.CITY_COLLECTION, cityCollection)
  fragmentShowWeatherForecast.arguments = bundle
  return fragmentShowWeatherForecast
}

}

Giờ mình cần làm như nào để get dữ liệu lên Widget. Đây là class widget của mình.

class WeatherWidget : AppWidgetProvider() {
  override fun onEnabled(context: Context?) {
    super.onEnabled(context)
    val intent = Intent(context, WeatherWidget::class.java)
    intent.action = Constants.UPDATE_WIDGET
    val pendingIntent = PendingIntent.getBroadcast(context, 0, intent, 0)
    val alarmManager = context?.getSystemService(Context.ALARM_SERVICE) as AlarmManager
    alarmManager.setRepeating(AlarmManager.RTC, System.currentTimeMillis(), (Constants.UPDATE_INTERVAL * 1000).toLong(), pendingIntent)
  }

  @SuppressLint("SimpleDateFormat")
  override fun onUpdate(context: Context?, appWidgetManager: AppWidgetManager?, appWidgetIds: IntArray?) {
    if (appWidgetIds != null) {
      for (i in appWidgetIds.indices) {
        val views = RemoteViews(context?.packageName, R.layout.widget_weather)
        val openApp = Intent(context, MainActivity::class.java)
        val pIntent = PendingIntent.getActivity(context, 0, openApp, 0)
        val simpleDateFormat = SimpleDateFormat("E MM/dd")
        views.setOnClickPendingIntent(R.id.rlWidget, pIntent)
   appWidgetManager?.updateAppWidget(appWidgetIds[i], views)
      }
    }
  }
  override fun onDeleted(context: Context?, appWidgetIds: IntArray?) {
    super.onDeleted(context, appWidgetIds)
    Toast.makeText(context, "onDeleted()", Toast.LENGTH_LONG).show()
  }

  override fun onDisabled(context: Context?) {
    super.onDisabled(context)
    val intent = Intent(context, WeatherWidget::class.java)
    intent.action = Constants.UPDATE_WIDGET
    val pendingIntent = PendingIntent.getBroadcast(context, 0, intent, 0)
    val alarmManager = context?.getSystemService(Context.ALARM_SERVICE) as AlarmManager
    alarmManager.cancel(pendingIntent)
  }
}
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?