Học prompt enginering

Một người bạn share mình cái link học cách prompt engineering. Mình nghĩ đây là skill quan trọng trong thời gian tới. Mọi người have a look nhé.

https://learn.deeplearning.ai/chatgpt-prompt-eng/lesson/1/introduction

7 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?