Grokking Vietnam - Dijkstra sách hay nên đọc cho software engineer

Sách hay nên đọc :slight_smile:

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?