Giúp thuật toán giải hệ phương trình vi phân bậc nhất dùng runge kutta bậc 4

c++

(Phan Tuấn) #1

Em cần thuật toán để giải hệ phương trình vi phân bậc nhất sử dụng Runga Kutta bậc 4 cho một bài toán cụ thể


(Nguyễn Phạm Anh Quân) #2

Cần thì tự đi kiếm đi em, hỏi kiểu này giống ra lệnh quá!


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?