Giúp mở file c_cpp_properties.json trong vscode

Mọi người chỉ em cách mở file c_cpp_properties.json trong vs code với em tìm mãi vẫn không mở được file đó ra để chỉnh.

Bạn sẽ không tìm thấy đâu, vì nó không/chưa có. :slight_smile:

Nếu mở file đơn thì càng không. Bạn phải tạo một project folder hoặc một work space folder.

Rồi tạo một thư mục tên .vscode, vô thư mục này tạo file c_cpp_propreties.json để config. :slight_smile:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?