Giúp lỗi tạo quan hệ các bảng

Caused by: org.hibernate.AnnotationException: @OneToOne or @ManyToOne on com.example.demo.entity.OrderDetail.product references an unknown entity: com.example.demo.entity.Product

Ai đó giúp em với, e mới bắt tay vào học JPA trong hôm nay !

Không đăng code dưới dạng hình chụp nha bạn, đăng dưới dạng văn bản. Xem cách đăng code tại

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?