Giúp đỡ về Extension trong Visual Studio Code

Em mới xài visual studio code dù đã add một số extension hỗ trợ gõ HTML,CSS,JavaScipt IntelliSense nhưng vẫn khó gõ code hơn thằng sublime text 3 :frowning: điển hình là việc nó không có tự đóng thẻ khi mở thẻ

@@ hoặc một số thì bị lỗi double “<”, các bác cho em xin một số extension tốt cho việc lập trình PHP,NodeJs,Javascript được không ạ :smile:
Cảm ơn các bác.

Thử tìm xem cái nào hợp thì cài bạn nhé :grinning:

2 Likes

“Auto close Tag”, mà giờ người ta dùng emmet cho nó lẹ
20 ký tự

Nhập gia tùy tục bạn à :slight_smile: , nếu bạn ko muốn có thể quay lại sublime text.

1 Like

Từ khi qua VS Code đã vĩnh biệt Sublime Text, đây là mớ ext mình đang dùng:

abusaidm.html-snippets
alefragnani.Bookmarks
Andreabbondanza.ignoregit
anseki.vscode-color
bmewburn.vscode-intelephense-client
christian-kohler.path-intellisense
codezombiech.gitignore
danijel-malik.nimble
donjayamanne.githistory
EditorConfig.EditorConfig
emmanuelbeziat.vscode-great-icons
felixfbecker.php-debug
formulahendry.auto-rename-tag
HookyQR.beautify
hunter-dev.volt
IBM.output-colorizer
ikappas.composer
junstyle.php-cs-fixer
kogai.regex-railroad-diagrams
letrieu.expand-region
mrmlnc.vscode-apache
mrmlnc.vscode-duplicate
neilbrayfield.php-docblocker
peterjuras.fontsize-shortcuts
ryu1kn.partial-diff
sandy081.todotasks
sidthesloth.html5-boilerplate
steve8708.Align
thekalinga.bootstrap4-vscode
vector-of-bool.gitflow
vilicvane.es-quotes
wayou.vscode-todo-highlight
wmaurer.change-case

3 Likes

Không kiếm thấy cái tự đóng mở thẻ php :frowning: em cài đủ thứ luôn r @@

thế thì bỏ khỏi dùng : )

1 Like

Có đấy, như cái PHP IntelliSense thì chỉ cần Ctrl+Space là nó ra rồi. Không thì tạo cái snippet mà dùng.

1 Like

A post was split to a new topic: Tìm extension trên VSCode mà tự động xóa các thư viện không dùng

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?