ERROR 2005 (HY000): Unknown MySQL server host '-P' (2)

Chào mọi người, khi em start thì nó báo lỗi này, mọi người giúp em với ạ, em sửa hoài mà k ra. T.T

Cậu thử chạy câu lệnh này, rồi paste log cho bọn tớ nhé!

sh -x gamectl.sh startall

Nếu được, cậu có thể cho bọn tớ nội dung của script gamectl.sh cũng được.
Đừng chụp ảnh nhé cậu! Cho bọn tớ raw text và sử dụng markdown để format.

EDIT: cậu deploy thiếu file configure_plat.xmlconfigure_record.xml kìa :wink:

6 Likes

dạ đây là lỗi log của dòng ở trên

+++ dirname gamectl.sh
++ cd .
++ pwd
+ PROJECT_PATH=/root/server/sh1
+ NAME_CONFIG=configure
+ SERVER_CONFIG=configure.xml
+ CENTER_CONFIG=configure_center.xml
+ CROSS_CONFIG=configure_cross.xml
+ PLAT_CONFIG=configure_plat.xml
+ RECORD_CONFIG=configure_record.xml
+ SERVER_LOG=lfile.log
+ CENTER_LOG=lcenter.log
+ CROSS_LOG=lcross.log
+ PLAT_LOG=lplat.log
+ RECORD_LOG=lrecord.log
+ APP=/root/server/sh1/../libc++/App
+ SERVER_CONFIG_FILE=/root/server/sh1/configure.xml
+ CENTER_CONFIG_FILE=/root/server/sh1/configure_center.xml
+ CROSS_CONFIG_FILE=/root/server/sh1/configure_cross.xml
+ PLAT_CONFIG_FILE=/root/server/sh1/configure_plat.xml
+ RECORD_CONFIG_FILE=/root/server/sh1/configure_record.xml
+ TARGET=startall
+ PARAM1=
+ PARAM2=
+ PARAM3=
+ case $TARGET in
+ start /root/server/sh1/configure_center.xml lcenter.log
+ set_sqlinfo /root/server/sh1/configure_center.xml
+ get_sqlinfo /root/server/sh1/configure_center.xml
++ grep '<cache' /root/server/sh1/configure_center.xml
++ gawk '{match($0, /ip[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'
+ ip=127.0.0.1
++ grep '<cache' /root/server/sh1/configure_center.xml
++ gawk '{match($0, /port[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'
+ port=3306
++ grep '<cache' /root/server/sh1/configure_center.xml
++ gawk '{match($0, /dbname[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'
+ dbname=center
++ grep '<cache' /root/server/sh1/configure_center.xml
++ gawk '{match($0, /user[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'
+ user=root
++ grep '<cache' /root/server/sh1/configure_center.xml
++ gawk '{match($0, /pass[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
+ echo 'create database if not exists `center` character set utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;'
+ '[' lcenter.log ']'
+ start /root/server/sh1/configure_cross.xml lcross.log
+ set_sqlinfo /root/server/sh1/configure_cross.xml
+ get_sqlinfo /root/server/sh1/configure_cross.xml
+ nohup /root/server/sh1/../libc++/App -configure=/root/server/sh1/configure_center.xml
++ grep '<cache' /root/server/sh1/configure_cross.xml
++ gawk '{match($0, /ip[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'
+ ip=127.0.0.1
++ grep '<cache' /root/server/sh1/configure_cross.xml
++ gawk '{match($0, /port[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'
+ port=3306
++ gawk '{match($0, /dbname[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'
++ grep '<cache' /root/server/sh1/configure_cross.xml
+ dbname=cross
++ grep '<cache' /root/server/sh1/configure_cross.xml
++ gawk '{match($0, /user[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'
+ user=root
++ grep '<cache' /root/server/sh1/configure_cross.xml
++ gawk '{match($0, /pass[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'
+ pass=xxxx
+ echo 'create database if not exists `cross` character set utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;'
+ mysql -uroot -pxxx -h127.0.0.1 -P3306
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
+ '[' lcross.log ']'
+ start /root/server/sh1/configure.xml lfile.log
+ set_sqlinfo /root/server/sh1/configure.xml
+ get_sqlinfo /root/server/sh1/configure.xml
+ nohup /root/server/sh1/../libc++/App -configure=/root/server/sh1/configure_cross.xml
++ grep '<cache' /root/server/sh1/configure.xml
++ gawk '{match($0, /ip[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'
+ ip=127.0.0.1
++ grep '<cache' /root/server/sh1/configure.xml
++ gawk '{match($0, /port[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'
+ port=3306
++ grep '<cache' /root/server/sh1/configure.xml
++ gawk '{match($0, /dbname[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'
+ dbname=xntg
++ gawk '{match($0, /user[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'
++ grep '<cache' /root/server/sh1/configure.xml
+ user=root
++ grep '<cache' /root/server/sh1/configure.xml
++ gawk '{match($0, /pass[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'
+ pass=xxx
+ echo 'create database if not exists `xntg` character set utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;'
+ mysql -uroot -pxxx -h127.0.0.1 -P3306
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
+ '[' lfile.log ']'
+ start /root/server/sh1/configure_plat.xml lplat.log
+ set_sqlinfo /root/server/sh1/configure_plat.xml
+ get_sqlinfo /root/server/sh1/configure_plat.xml
+ nohup /root/server/sh1/../libc++/App -configure=/root/server/sh1/configure.xml
++ grep '<cache' /root/server/sh1/configure_plat.xml
grep: /root/server/sh1/configure_plat.xml: No such file or directory
++ gawk '{match($0, /ip[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'
+ ip=
++ gawk '{match($0, /port[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'
++ grep '<cache' /root/server/sh1/configure_plat.xml
grep: /root/server/sh1/configure_plat.xml: No such file or directory
+ port=
++ grep '<cache' /root/server/sh1/configure_plat.xml
grep: /root/server/sh1/configure_plat.xml: No such file or directory
++ gawk '{match($0, /dbname[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'
+ dbname=
++ grep '<cache' /root/server/sh1/configure_plat.xml
grep: /root/server/sh1/configure_plat.xml: No such file or directory
++ gawk '{match($0, /user[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'
+ user=
++ grep '<cache' /root/server/sh1/configure_plat.xml
grep: /root/server/sh1/configure_plat.xml: No such file or directory
++ gawk '{match($0, /pass[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'
+ pass=
+ echo 'create database if not exists `` character set utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;'
+ mysql -u -p -h -P
ERROR 2005 (HY000): Unknown MySQL server host '-P' (2)
+ '[' lplat.log ']'
+ start /root/server/sh1/configure_record.xml lrecord.log
+ set_sqlinfo /root/server/sh1/configure_record.xml
+ get_sqlinfo /root/server/sh1/configure_record.xml
+ nohup /root/server/sh1/../libc++/App -configure=/root/server/sh1/configure_plat.xml
++ grep '<cache' /root/server/sh1/configure_record.xml
grep: /root/server/sh1/configure_record.xml: No such file or directory
++ gawk '{match($0, /ip[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'
+ ip=
++ gawk '{match($0, /port[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'
++ grep '<cache' /root/server/sh1/configure_record.xml
grep: /root/server/sh1/configure_record.xml: No such file or directory
+ port=
++ gawk '{match($0, /dbname[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'
++ grep '<cache' /root/server/sh1/configure_record.xml
grep: /root/server/sh1/configure_record.xml: No such file or directory
+ dbname=
++ grep '<cache' /root/server/sh1/configure_record.xml
grep: /root/server/sh1/configure_record.xml: No such file or directory
++ gawk '{match($0, /user[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'
+ user=
++ grep '<cache' /root/server/sh1/configure_record.xml
grep: /root/server/sh1/configure_record.xml: No such file or directory
++ gawk '{match($0, /pass[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'
+ pass=
+ echo 'create database if not exists `` character set utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;'
+ mysql -u -p -h -P
ERROR 2005 (HY000): Unknown MySQL server host '-P' (2)
+ '[' lrecord.log ']'
[[email protected] sh1]# + nohup /root/server/sh1/../libc++/App -configure=/root/server/sh1/configure_record.xml
#!/bin/bash

PROJECT_PATH=$(cd `dirname $0`;pwd)
NAME_CONFIG="configure"
SERVER_CONFIG="configure.xml"
CENTER_CONFIG="configure_center.xml"
CROSS_CONFIG="configure_cross.xml"
PLAT_CONFIG="configure_plat.xml"
RECORD_CONFIG="configure_record.xml"

SERVER_LOG="lfile.log"
CENTER_LOG="lcenter.log"
CROSS_LOG="lcross.log"
PLAT_LOG="lplat.log"
RECORD_LOG="lrecord.log"

# CLIENT_CONFIG_FILE=$PROJECT_PATH/configure_client.xml
# MERGE_CONFIG_FILE=$PROJECT_PATH/configure_merge.xml

APP=$PROJECT_PATH/../libc++/App
SERVER_CONFIG_FILE=$PROJECT_PATH/${SERVER_CONFIG}
CENTER_CONFIG_FILE=$PROJECT_PATH/${CENTER_CONFIG}
CROSS_CONFIG_FILE=$PROJECT_PATH/${CROSS_CONFIG}
PLAT_CONFIG_FILE=$PROJECT_PATH/${PLAT_CONFIG}
RECORD_CONFIG_FILE=$PROJECT_PATH/${RECORD_CONFIG}

get_config() {
	case ${1} in
		game) NOW_CONFIG_FILE=${SERVER_CONFIG_FILE};;
		center) NOW_CONFIG_FILE=${CENTER_CONFIG_FILE};;
		cross) NOW_CONFIG_FILE=${CROSS_CONFIG_FILE};;
		plat) NOW_CONFIG_FILE=${PLAT_CONFIG_FILE};;
		record) NOW_CONFIG_FILE=${RECORD_CONFIG_FILE};;
	  *) help ;;
	esac
}

## 获取子shell命令
TARGET=$1
PARAM1=$2
PARAM2=$3
PARAM3=$4
## 帮助函数
help () {
  echo "gamectl 使用说明"
  echo "基本语法: gamectl [start|stop|restart|update] "
  echo "命令模块:"
  echo "help           显示当前帮助内容"

  echo "start           启动游戏服务"
  echo "startbg          后台运行游戏服务"
  echo "stop           关闭游戏服务"
  echo "forcestop         强制关闭游戏服务"
  echo "restart          重新启动游戏服务"
  echo "update          更新lua脚本"

  echo "startall         开启所有服务"
  echo "startbase         开启跨服逻辑相关服务"
  echo "stopall          关闭所有服务"
  echo "updateall         更新所有服务lua脚本"

  echo "center          启动中心服务"
  echo "centerbg         后台启动中心服务"
  echo "stopcenter        关闭中心服务"
  echo "updatecenter       启动中心服务lua脚本"

  echo "cross           启动跨服服务"
  echo "crossbg          后台启动跨服服务"
  echo "stopcross         关闭跨服服务"
  echo "forcestopcross      强制关闭跨服服务"
  echo "updatecross        启动跨服服务lua脚本"

  # echo "record         启动后台数据服务"
  # echo "plat          启动平台登录服务"
  echo ""
  exit 0
}
## 确认函数
confirm() {
	echo "${1}""?(Yes/No): "
	if [ "${2}" == "Yes" ]; then
		echo "Yes(auto)"
		return 0
	fi
	read SELECT
	if [ "$SELECT" != "Yes" ]; then
	  exit 1
	fi
	return 0
}
## 设置数据库
get_sqlinfo() {
	ip=`grep "<cache" ${1} | gawk '{match($0, /ip[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'`
	port=`grep "<cache" ${1} | gawk '{match($0, /port[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'`
	dbname=`grep "<cache" ${1} | gawk '{match($0, /dbname[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'`
	user=`grep "<cache" ${1} | gawk '{match($0, /user[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'`
	pass=`grep "<cache" ${1} | gawk '{match($0, /pass[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'`
}
get_svrsqlinfo() {
	get_config ${1}
	get_sqlinfo ${NOW_CONFIG_FILE}
}
set_sqlinfo() {
	get_sqlinfo ${1}
	echo "create database if not exists \`${dbname}\` character set utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;" \
		| mysql -u${user} -p${pass} -h${ip} -P${port}
}
reset_sqlinfo() {
	get_svrsqlinfo ${1}
	confirm "确认删除${1}数据库${dbname}" ${PARAM2}
	echo "drop database if exists \`${dbname}\`;" \
		| mysql -u${user} -p${pass} -h${ip} -P${port}
}
dump_sql() {
	get_svrsqlinfo ${1}
	mysqldump --opt -u${user} -p${pass} -h${ip} -P${port} ${dbname} | gzip > dbdump.sql.gz
}
backup_sql() {
	get_svrsqlinfo ${1}
	mkdir -p "/data"
	mysqldump --opt -u${user} -p${pass} -h${ip} -P${port} ${dbname} | gzip > "/data/"${dbname}_`date +%F_%H-%M`.sql.gz
}
recover_sql() {
	get_config ${1}
	set_sqlinfo ${NOW_CONFIG_FILE}
	confirm "确认还原数据库" ${PARAM3}
	gunzip < "${2}" | mysql -u${user} -p${pass} -h${ip} -P${port} ${dbname}
}
## 启动
start() {
	set_sqlinfo ${1}
	if [ ${2} ]; then	# 后台启动
		nohup $APP -configure=${1} > ${2} 2>&1 &
	else				# 前台启动
  	$APP -configure=${1}
	fi
}
## 热更
update() {
	tar=$PROJECT_PATH
	for pid in `pgrep App`;
	do
		ttt=$(ps -ef | grep $pid | grep -v grep)
		if [[ ${ttt} == *$tar* ]] && [[ ${ttt} == *"${1}"* ]]
		then
			ttt=${ttt##*libc++/App -configure=}
			echo update ${ttt%%.xml*}".xml" $pid
			kill -s 12 $pid
			sleep 1
		else
			continue
		fi
	done
#  ps -ef | grep App |grep -v grep | awk '{print $2}' | xargs kill -s 12
}
stop() {
	killtype=10
	if [ ${2} ]; then
		killtype=${2}
	fi
	#kill -s 10 `ps -aux | grep App | grep -v grep | awk '{print $2}'`
	tar=$PROJECT_PATH
	count=0
	while true
	do
		exist=0
		for pid in `pgrep App`;
		do
			ttt=$(ps -ef | grep $pid | grep -v grep)
			if [[ ${ttt} == *${tar}* ]] && [[ ${ttt} == *"${1}"* ]]
			then
				exist=1
				break
			fi
		done
		if [[ $exist -eq 0 ]]
		then
			break
		fi
		let count++
		if [ ${PARAM1} ] && [ ${count} -gt ${PARAM1} ]; then
			echo ${TARGET} "failed: count out" ${PARAM1}
			exit 1
		fi
		for pid in `pgrep App`;
		do
			ttt=$(ps -ef | grep $pid | grep -v grep)
			if [[ ${ttt} == *${tar}* ]] && [[ ${ttt} == *"${1}"* ]]
			then
				ttt=${ttt##*libc++/App -configure=}
				echo killing ${ttt%%.xml*}".xml" $pid
				kill -s ${killtype} $pid
				sleep 1
			else
				continue
			fi
		done
	done
}

# ## 启动客户端
# start_client()
# {
#   $APP -debug -nocheck -a -configure=${CLIENT_CONFIG_FILE}
# }
# start_merge()
# {
# 	ip=`grep "<cache" ${MERGE_CONFIG_FILE} | gawk '{match($0, /ip[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'`
# 	port=`grep "<cache" ${MERGE_CONFIG_FILE} | gawk '{match($0, /port[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'`
# 	dbname=`grep "<cache" ${MERGE_CONFIG_FILE} | gawk '{match($0, /dbname[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'`
# 	user=`grep "<cache" ${MERGE_CONFIG_FILE} | gawk '{match($0, /user[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'`
# 	pass=`grep "<cache" ${MERGE_CONFIG_FILE} | gawk '{match($0, /pass[ \t]*=[ \t]*"([^ \t]*)"/, data); print data[1]}'`
# 	echo "create database if not exists ${dbname} character set utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;" \
# 		| mysql -u${user} -p${pass} -h${ip} -P${port}
#   $APP -configure=${MERGE_CONFIG_FILE} -plat=$1
# }
case $TARGET in
	dropsql)		reset_sqlinfo "game";;
	dump)			dump_sql ${PARAM1};;
	reset)			reset_sqlinfo ${PARAM1};;
	backup)			backup_sql ${PARAM1};;
	recover)		recover_sql ${PARAM1} ${PARAM2};;

  start)			start ${SERVER_CONFIG_FILE};;
  startbg)		start ${SERVER_CONFIG_FILE} ${SERVER_LOG};;
  gamebg)			start ${SERVER_CONFIG_FILE} ${SERVER_LOG};;
  stop)			stop ${SERVER_CONFIG};;
  forcestop)		stop ${SERVER_CONFIG} 9;;
	restart)		stop ${SERVER_CONFIG};start ${SERVER_CONFIG_FILE} ${SERVER_LOG};;
  update)			update ${SERVER_CONFIG};;

	dropsqlbase)	reset_sqlinfo "game"
					reset_sqlinfo "cross"
					reset_sqlinfo "center";;
	startbase)		start ${CENTER_CONFIG_FILE} ${CENTER_LOG}
					start ${CROSS_CONFIG_FILE} ${CROSS_LOG}
					start ${SERVER_CONFIG_FILE} ${SERVER_LOG};;
	restartbase)	stop ${SERVER_CONFIG}
					stop ${CROSS_CONFIG}
					stop ${CENTER_CONFIG}
					start ${CENTER_CONFIG_FILE} ${CENTER_LOG}
					start ${CROSS_CONFIG_FILE} ${CROSS_LOG}
					start ${SERVER_CONFIG_FILE} ${SERVER_LOG};;
  stopbase)		stop ${SERVER_CONFIG}
					stop ${CROSS_CONFIG}
					stop ${CENTER_CONFIG};;
	forcestopbase)	stop ${SERVER_CONFIG} 9
					stop ${CROSS_CONFIG} 9
					stop ${CENTER_CONFIG} 9;;
  updatebase)		update ${CROSS_CONFIG}
					update ${SERVER_CONFIG}
					update ${CENTER_CONFIG};;

	dropsqlall)		reset_sqlinfo "game"
					reset_sqlinfo "cross"
					reset_sqlinfo "center"
					reset_sqlinfo "plat"
					reset_sqlinfo "record";;
	startall)		start ${CENTER_CONFIG_FILE} ${CENTER_LOG}
					start ${CROSS_CONFIG_FILE} ${CROSS_LOG}
					start ${SERVER_CONFIG_FILE} ${SERVER_LOG}
					start ${PLAT_CONFIG_FILE} ${PLAT_LOG}
					start ${RECORD_CONFIG_FILE} ${RECORD_LOG};;
	restartall)		stop ${NAME_CONFIG}
					start ${CENTER_CONFIG_FILE} ${CENTER_LOG}
					start ${CROSS_CONFIG_FILE} ${CROSS_LOG}
					start ${SERVER_CONFIG_FILE} ${SERVER_LOG}
					start ${PLAT_CONFIG_FILE} ${PLAT_LOG}
					start ${RECORD_CONFIG_FILE} ${RECORD_LOG};;
  stopall)		stop ${NAME_CONFIG};;
	forcestopall)	stop ${NAME_CONFIG} 9;;
  updateall)		update ${NAME_CONFIG};;

  center)			start ${CENTER_CONFIG_FILE};;
  centerbg)		start ${CENTER_CONFIG_FILE} ${CENTER_LOG};;
  stopcenter)		stop ${CENTER_CONFIG};;
  forcestopcenter)stop ${CENTER_CONFIG} 9;;
	updatecenter)	update ${CENTER_CONFIG};;

  cross)			start ${CROSS_CONFIG_FILE};;
  crossbg)		start ${CROSS_CONFIG_FILE} ${CROSS_LOG};;
  stopcross)		stop ${CROSS_CONFIG};;
  forcestopcross)	stop ${CROSS_CONFIG} 9;;
	updatecross)	update ${CROSS_CONFIG};;

  plat)			start ${PLAT_CONFIG_FILE};;
  platbg)			start ${PLAT_CONFIG_FILE} ${PLAT_LOG};;
  stopplat)		stop ${PLAT_CONFIG};;
  forcestopplat)	stop ${PLAT_CONFIG} 9;;
	updateplat)		update ${PLAT_CONFIG};;

  record)			start ${RECORD_CONFIG_FILE};;
  recordbg)		start ${RECORD_CONFIG_FILE} ${RECORD_LOG};;
  stoprecord)		stop ${RECORD_CONFIG};;
  forcestoprecord)stop ${RECORD_CONFIG} 9;;
	updaterecord)	update ${RECORD_CONFIG};;

  # client) start_client;;
  # merge) start_merge $*;;
  *) help ;;
esac

dạ em vô gamectl.sh comment 2 file đó lại thì nó báo lỗi này a ạ

Vấn đề là cậu không có file /root/server/sh1/configure_record.xml.
Trong file đó nên có DB credential.

Vì không có file đó, nên DB credential bị trống hết. Thế nên câu lệnh dưới đây được thực thi:

mysql -u -p -h -P
# ERROR 2005 (HY000): Unknown MySQL server host ‘-P’ (2)

Điều tương tự xảy ra với file /root/server/sh1/configure_plat.xml
Cậu phải thêm file kia vào :wink:

EDIT: Đừng comment out file đó nếu như cậu không hiểu nó.
Tớ quên mất không hỏi cậu, cậu định build dự án gì thế? :smiley:

EDIT 2: cậu nên xóa password thật trên log comment mà cậu đưa tớ ở trên (trông nó giống password của production DB).

6 Likes

dạ e đang thực tập, sếp giao cho cài server game đó anh. Dạ anh cho e hỏi 1 câu nữa là nếu e start nginx với httpd, thì nó báo lỗi như thế này. Em cũng mới tìm hiểu, mong anh thông cảm T.T

Sau khi chạy xong lệnh đó, cậu gõ:

systemctl status nginx.service

Rồi sau đó:

ps aux | grep nginx

Rồi post kết quả lên đây xem (raw text, với markdown nhé cậu :smiley:).

EDIT: quên mất, cậu nhớ xóa username/password/host của DB ở log trên nhé! Vì cậu thực tập nên điều này quan trọng đó.

6 Likes

dạ e chưa biết sử dụng raw text nên mong anh thông cảm

● nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset                                            : disabled)
  Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2020-09-09 12:18:45 +07; 17min a                                            go
 Process: 43883 ExecStart=/usr/sbin/nginx (code=exited, status=1/FAILURE)
 Process: 43881 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 43880 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status                                            =0/SUCCESS)
 Main PID: 42609 (code=exited, status=0/SUCCESS)

Sep 09 12:18:43 localhost.localdomain nginx[43883]: nginx: [emerg] bind() to ...
Sep 09 12:18:44 localhost.localdomain nginx[43883]: nginx: [emerg] bind() to ...
Sep 09 12:18:44 localhost.localdomain nginx[43883]: nginx: [emerg] bind() to ...
Sep 09 12:18:44 localhost.localdomain nginx[43883]: nginx: [emerg] bind() to ...
Sep 09 12:18:44 localhost.localdomain nginx[43883]: nginx: [emerg] bind() to ...
Sep 09 12:18:45 localhost.localdomain nginx[43883]: nginx: [emerg] still coul...
Sep 09 12:18:45 localhost.localdomain systemd[1]: nginx.service: control proc...
Sep 09 12:18:45 localhost.localdomain systemd[1]: Failed to start The nginx H...
Sep 09 12:18:45 localhost.localdomain systemd[1]: Unit nginx.service entered ...
Sep 09 12:18:45 localhost.localdomain systemd[1]: nginx.service failed.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.

Và đây là của log ở dưới

root   44349 0.0 0.0 112808  964 pts/1  R+  12:39  0:00 grep --color=auto nginx

Hm, raw text nghĩa là cậu copy text (không có chỉnh sửa gì) đó cậu :smiley:
Từ log của cậu, tớ chỉ biết được nginx không được start thôi.
Phần […] trong log của cậu là do cậu tự xóa, hay nó chỉ hiển thị thế thôi vậy cậu? Nếu có thể, tớ cần thêm thông tin sau dấu […] đó cậu. Cậu có thể bổ dung được không Khoa?

Ngoài ra, cậu thử post log của câu lệnh này nữa:

journalctl -xe
5 Likes
Sep 09 12:18:43 localhost.localdomain nginx[43883]: nginx: [emerg] bind() to [::]:80 failed (98: Address already in use)
Sep 09 12:18:44 localhost.localdomain nginx[43883]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)
Sep 09 12:18:44 localhost.localdomain nginx[43883]: nginx: [emerg] bind() to [::]:80 failed (98: Address already in use)
Sep 09 12:18:44 localhost.localdomain nginx[43883]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)
Sep 09 12:18:44 localhost.localdomain nginx[43883]: nginx: [emerg] bind() to [::]:80 failed (98: Address already in use)
Sep 09 12:18:45 localhost.localdomain nginx[43883]: nginx: [emerg] still could not bind()
Sep 09 12:18:45 localhost.localdomain systemd[1]: nginx.service: control process exited, code=exited status=1
Sep 09 12:18:45 localhost.localdomain systemd[1]: Failed to start The nginx HTTP and reverse proxy server.
Sep 09 12:18:45 localhost.localdomain systemd[1]: Unit nginx.service entered failed state.
Sep 09 12:18:45 localhost.localdomain systemd[1]: nginx.service failed.

dạ đây anh

1 Like

Tớ hiểu rồi.
Vì có phần mềm nào đó đang sử dụng cổng 80 của cậu rồi.
Thử câu lệnh này xem cậu:

lsof -i :80

Nó sẽ hiện ra process nào đang sử dụng cổng 80. Cậu lấy process đó và sử dụng command này để biết guilty process:

ps -ef | grep <pid ở trên>

Sau đó paste kết quả lên đây xem cậu.

5 Likes

sau khi em dùng câu lệnh đó thì ra :

COMMAND  PID  USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
httpd  43304  root  4u IPv6 76331   0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd  43305 apache  4u IPv6 76331   0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd  43306 apache  4u IPv6 76331   0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd  43307 apache  4u IPv6 76331   0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd  43308 apache  4u IPv6 76331   0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd  43309 apache  4u IPv6 76331   0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd  43310 apache  4u IPv6 76331   0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd  44473 apache  4u IPv6 76331   0t0 TCP *:http (LISTEN) 

và em ps -ef | grep của 43304 thì nó ra ntn ạ a

root   43304   1 0 12:13 ?    00:00:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache  43305 43304 0 12:13 ?    00:00:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache  43306 43304 0 12:13 ?    00:00:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache  43307 43304 0 12:13 ?    00:00:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache  43308 43304 0 12:13 ?    00:00:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache  43309 43304 0 12:13 ?    00:00:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache  43310 43304 0 12:13 ?    00:00:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache  44473 43304 0 12:53 ?    00:00:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
root   44510 44331 0 12:58 pts/1  00:00:00 grep --color=auto 43304

đoán chắc là server centos, có apache làm web server mặc định
tắt đi là xong

sudo systemctl stop httpd

disable nó luôn để sau này có reboot server nó khỏi start theo

sudo systemctl disable httpd
5 Likes

nếu mà em muốn nó chạy cùng thì được không anh

Được cậu à. Cậu chỉ cần thay đổi port của nginx thôi. Chuyển nó sang cổng 81 chẳng hạn :smiley:
Cậu có thể follow hướng dẫn này: https://stackoverflow.com/questions/10829402/how-to-start-nginx-via-different-portother-than-80

5 Likes

dạ, nhưng mà trong /etc của em không có folder nginx

dạ sau khi em tắt bật lại thì nó có, em xin cảm ơn anh đã sp e nãy giờ <3

1 Like

You’re welcome! :smile:

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?