Download numpy/arrayobject.h ở đâu?

khó hiểu quá,em dùng c++, nhớ có học qua python nhưng không hiểu ạ

nó kêu 1 is not module name ạ

File 1.pyx đâu em :thinking:? Muốn làm lập trình nhúng phải biết về ngôn ngữ lập trình nhúng vào và ngôn ngữ lập trình được nhúng nha em, không biết khỏi làm luôn.

1 Like

chỗ extension ấy,anh kêu vậy mà

sao anh biết em học lập trình nhúng ạ

Đọc đoạn này chưa vậy em? Mà lí do anh biết em đang định lập trình nhúng cũng đơn giản thôi:

https://daynhauhoc.com/t/cant-not-open-source-file-python-h-la-loi-gi/105575/21

À có cái này khá là thú vị mặc dù không liên quan:

em tạo rồi anh file có tên là 1.pyx,em cân tất ạ

Đặt cùng thư mục với file setup.py chưa em? Nếu rồi thì chắc tại thằng Python nó không chấp nhận tên chỉ có số.

đặt rồi anh,nhưng nó lại kêu thiếu file vcvarsall.bat ạ


nhưng em thấy nó sao sao ấy nó có gần với câu hỏi ở trên không ạ

Ghi lỗi mà không có chữ “vaild” nên anh cứ thấy là lạ. Em đổi sang tên khác nha chứ “1.pyx” không chạy được đâu.

em đổi thanh hoanglap đấy anh

À anh không để ý đoạn dưới :rofl:. Em cài MinGW vào rồi thêm --compiler=mingw32 vào python setup.py build_ext --inplace thành python setup.py build_ext --inplace --compiler=mingw32

3 Likes

nó lại xuất hiện lỗi anh ạ

À anh search lại rồi. MinGW không hỗ trợ cho Python, cứ đọc mỗi “tài liệu chính thức” nên không biết :rofl:. Giờ sửa lại là cài Visual C++ nha em :sweat_smile:. Rồi chạy lại lệnh cũ: python setup.py build_ext --inplace nha em. Link tải đây: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691126&fixForIE=.exe.

3 Likes

nó lại lỗi gì nè

anh ơi nó bị lỗi vậy sửa sao ạ

File matplotlibcpp.h ở đâu ra vậy :thinking:? Đoạn code chính nằm ở đâu? Ngoài ra, không nên đặt tên file và thư mục bằng tiếng Việt.

2 Likes

cái matplotlibcpp.h dùng để giải đồ thị ạ,em tìm tài liệu các trường đại học trên cửu dương thần công ạ,đoạn code chính nằm ở học thử.cpp ạ,tại em thấy bản vs từ 2012 nó có hỗ trợ có dấu nên em đặt luôn ạ

Đăng code trong file học thử.cpp lên đây đi em.

1 Like
#include<Python.h>
#include<matplotlibcpp.h>
#include<iostream>
#include<python.hpp>
#include<cmath>
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<iomanip>
#include<string>
#include<ctype.h>
#include<ctime>
#include<fstream>
#include<functional> 
#include<iosfwd>
#include<amp_graphics.h>
//#include<boost/python.hpp>
//namespace python = boost::python;

//namespace plt = matplotlibcpp;
using namespace std;
//namespace python = boost::python;
namespace python = boost::python;

namespace plt = matplotlibcpp;

int doc_so_nguyen();

int tong_so_nguyen(int,int);

void viet_ket_qua(int a, int b, int kq);

int SumInt(int *p, int N) {
int* p2 = p + N, k = 0;
while (p < p2)
k += *p++;
return k;
}

static int values[] = 
{
	0, 0, 2,3*3-3,4*4-4,5*5-5,6*6-6,7*7-7,8*8-8, 9*9- 9
};

int f(int i) { 
if (i < 10 && i >= 0) 
return values[i];
return 0; }


int main() {
#if 1
//int a, b;
char c,str[50]="hoanganhkiet";

int len = strlen(str),a,b;


int x=5,y=5;

#if 0

if (a > sqrt(b))
{
	x = a*a + 3*a + 2;
}

#endif

#if 0

int a;

cout<<"nhap gia tri cho a : ";
cin>>a;
cout<<"\n";
#endif

#endif

#if 0
do
{

}
until();
#endif

do {
#if 0
cout << "nhap vao so nguyen dau tien: ";
cin >> a;
cout<<"\n";

cout << "nhap vao so nguyen sau cung: ";
cin >> b;
cout<<"\n";
#endif
#if 0
int a = doc_so_nguyen();
int b = doc_so_nguyen();
int T = tong_so_nguyen(a,b);
viet_ket_qua(a,b,T);
#endif

#if 0

int tong=0;
int a[] = {1, 2, 3, 4,5};
int k = SumInt(a,4);
cout<<"\t"<<k<<"\t\n";

#endif

#if 0
int Total = 0;

for (int i = a; i <= b; ++i)
Total += i;
cout << "Tong tu " << a << " den " << b
<< " la : " << Total << "\n\n";
#endif

#if 0
cout<<f(a)<<"\n";
#endif

#if 0

for (int i = 1; i<=5;i++)
{ 
	x =x + len; 
	y = y + len + 1;
}

cout<<x<<"\n\n";
cout<<y<<"\n\n";

#endif

#if 0
cout<<"\n";
#endif

#if 0 
cout<<"nhap a : ";
cin>>a;
cout<<"\n";
cout<<"nhap b : ";
cin>>b;
cout<<"\n";
#endif

#if 0

char s[100]="hoanganhkiet";
char searchValue[2]="a";

int pos,tim, size ; 

size = strlen(s);
pos = 0;

#endif

#if 0

while ((pos < size) && (s[pos] != searchValue[0]))
{
	pos++;
}

if (pos >= size) 
{
	tim =0;
}
else
{
		tim = 1; 
}

#endif

#if 0

size = strlen(s);
strcat(s, searchValue);
pos = 0;
while ( s[pos] != searchValue[0])
 pos++;
if (pos >= size) 
{
	tim =0;
} 
else
{
	tim = 1;
} 

cout<<tim<<"\n\n";
//cout<<pos<<"\n\n";
cout<<size<<"\n\n";
//cout<<s[pos];
cout<<s<<"\n\n";
#endif

float d;
cout<<"nhap d : ";
cin>>d;

float M = sin(d);
for (int i =0; i<100;i++)
{
	plt::plot(i, i*M); 
}

cout << "ban co muon tiep tuc khong , neu khong thi nhap c = nhan ESC"<<"\n\n";
cout<<"nhap c : ";
c=getch();
cout<<"\n\n";
} while (c != 27);

system("pause");
return 0;
}

int doc_so_nguyen() {
cout << "nhap vao 1 so nguyen : ";
int N;
cin >> N;
cout<<"\n";
return N;
}

int tong_so_nguyen(int a, int b) {
int Total = 0;
for (int i = a; i <= b; ++i)
Total += i;
return Total;
}

void viet_ket_qua(int a, int b ,int kq) {
cout << "Tong tu " << "a" << " den " << "b"
	<< " la :  " << tong_so_nguyen(a,b) << endl;
}

Đặt code trong cặp 3 dấu huyền ``` nha em, cái này là nguyên tắc cơ bản khi đăng code lên DNH rồi. Mà tại sao có vài lại include không có thư viện nào vậy :thinking:?

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?