Diễn đàn sinh ra để đặt câu hỏi


(Quân) #43

Mình không đồng ý lắm với quan điểm phục vụ của bạn ở trên DNH vì đơn giản DNH là diễn đàn nơi mà mọi người giúp đỡ nhau, chủ diễn đàn hay bản thân diễn đàn cũng không tự tạo ra các câu trả lời mà là các thành viên khác như bạn và mình trả lời các câu hỏi thắc mắc của những bạn khác. Diễn đàn chỉ cung cấp nơi để mọi người có thể đưa câu hỏi và câu trả lời nằm chung về 1 chỗ, tất cả đều bình đẳng và là người dùng nên không có khái niệm phục vụ ở đây.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?