Di chuyển 1 vật trong pygame

import pygame
pygame.init()
pygame.display.set_caption("Demo1")
WHITE = (225,225,225)
RED = (255,0,0)
size = (700, 500)
screen = pygame.display.set_mode(size)

w = 30
h = 30
ww = 31
hh = 31


done = False
clock = pygame.time.Clock()
while not done:
	for event in pygame.event.get():
		if event.type == pygame.QUIT:
			done = True
	screen.fill(WHITE)
        #_Duy chuyển khối hình sang phải 
	pygame.draw.rect(screen, RED, [w, h, ww, hh], 0)
	w = w + 1
        #_
	pygame.display.flip()
	clock.tick(60)
pygame.quit()

#Ae cho hỏi làm cách nào cho nó di chuyển ngược trở lại sang trái khi nó di chuyển sang phải gần hết Form

Thay đổi bằng cách gán lại w = w - 1 thôi :smile:

di chuyển nha bạn, không có từ duy chuyển đâu.

4 Likes

:slight_smile: ý em là để cho nó tự động di chuyển sang phải gần hết màng hình rồi nó quay ngược lại sang trái

Khi mà sang phài thì check xem w có bằng độ dài map hay không, nếu >= thì quay sang trái :slight_smile:

2 Likes

thêm[1]:
if w >= 500:
w = w - 1
–> khối hình đứng yên
thêm[2]:
if w >= 500:
pygame.draw.rect(screen, RED, [w, h, ww, hh], 0)
w = w -1
—> khối hình đứng yên không quay lại sang trái
còn có cách nào nửa không bác :slight_smile:

Trong mỗi API sẽ có hàm để lấy width và height của cửa sổ, em tự search nhé!

3 Likes

Phải dùng cái này trước hàm draw chứ nhỉ ?

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?