Đếm số bi cần lấy ra tối thiểu để chắc chắn có được n loại (python3 hoặc c++, java)

Một chiếc cặp có thể chứa rất nhiều viên bi với các loại màu khác nhau. Cho mảng arr chứa số lương bi của các loại bi đó, đếm số bi cần lấy ra tối thiểu để chắc chắn có được n loại. Nếu không thể tìm ra đáp án, trả về -1 .
Chương trình:

int bagsAndMarbles(std::vector<int> arr, int n)
{
    
}

Không biết ông thầy nào cho bài mà từ hôm qua đến giờ nhiều bạn lên đây hỏi bài quá.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?