Dạy Nhau Học chỉ thảo luận về lập trình, CNTT?

post này đã bị xóa
post này đã bị xóa

post này đã bị xóa

  1. Bạn đã đến đây 1 thời gian, thì bạn nên tìm hiểu a Đạt tạo ra trang này để làm gì ?
  2. Tên miền là gì ? Chức năng của tên miền là gì?
2 Likes

Không biết bạn đã đọc bài này chưa.

3 Likes

ok t nhầm , kia là tên website, còn tên miền là đuôi .com

This topic was automatically closed 6 hours after the last reply. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?