David Hanson : Khi robot có cảm xúc

Trí thông minh nhân tạo thôi vẫn chưa đủ? Nếu máy tính đạt cấp độ thông minh bằng hoặc vượt hơn cả con người, nhưng vẫn chỉ là những cỗ máy thì chưa đủ. Mục tiêu của Hanson và nhiều người nữa là nó còn phải có cảm xúc và đồng cảm được với con người nữa.

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?