Đặt nền cho phần mềm pygame python

xin chào mn. mình muốn đặt nền bằng hình cho phần mềm của mình trên python thì làm sao ạ?

(sử dụng pygame)

https://www.google.com/search?q=pygame+background+image&rlz=1C1GCEU_viVN962VN962&oq=pygame+background+image&aqs=chrome..69i57j0i512l2j0i22i30l7.11185j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Bạn có khó khăn gì khi làm theo những tutorial này ko?

3 Likes

This topic was automatically closed after 20 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?