Dạng chuẩn của 1 lược đồ csdl quan hệ

Có 1 câu hỏi khá đơn giản về dạng chuẩn nhưng không có tài liệu nào trên mạng nhắc đến.
Ví dụ chúng ta có 1 lược đồ csdl quan hệ với 1 quan hệ có dạng chuẩn 1, 1 quan hệ có dạng chuẩn 2, 1 quan hệ có dạng chuẩn 3, như vậy dạng chuẩn của lược đồ csdl là dạng chuẩn mấy.
Theo mình thì dạng chuẩn của nó được xét theo quan hệ có chuẩn thấp nhất, như vậy thì nó là 1nf.
Không biết có cao nhân nào có ý kiến về câu hỏi này không.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?