Dạng chuẩn của 1 lược đồ csdl quan hệ

Có 1 câu hỏi khá đơn giản về dạng chuẩn nhưng không có tài liệu nào trên mạng nhắc đến.
Ví dụ chúng ta có 1 lược đồ csdl quan hệ với 1 quan hệ có dạng chuẩn 1, 1 quan hệ có dạng chuẩn 2, 1 quan hệ có dạng chuẩn 3, như vậy dạng chuẩn của lược đồ csdl là dạng chuẩn mấy.
Theo mình thì dạng chuẩn của nó được xét theo quan hệ có chuẩn thấp nhất, như vậy thì nó là 1nf.
Không biết có cao nhân nào có ý kiến về câu hỏi này không.

Bạn không thấy rằng nếu đặt dạng chuẩn 2 đương nhiên đã đạt dạng chuẩn 1. Tương tự, nếu đạt dạng chuẩn 3 => chắc chắc nó đã đạt dạng chuẩn 1, 2.

Khi xem xét, bạn sẽ phải theo một thứ tự nào đó từ lớn tới bé hoặc từ bé tới lớn để đỡ mất công. Vậy thì, câu hỏi mình đặt ra cho bạn, vậy thì nhảy vô phân tích xem đạt dạng chuẩn nào, bạn bắt đầu dựa trên tiêu chuẩn của dạng chuẩn nào?

Thế xét 1nf xong rồi đứng đó chơi hoặc kết luận luôn là nó chỉ đạt dạng chuẩn đó?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?