Code tính tổng tiền lương bị sai

#include<stdio.h>

int main()
{  float n;
   float i;
   float a;
   float x;
   int tcx2;
  printf("hãy nhập lương một ngày công của bạn: ");
  scanf("%f",&n);
  printf("nhập số ngày làm việc công chính của bạn:");
  scanf ("%f",&i);
  printf("nhập ngày công chủ nhật:");
  scanf("%f",&x);
  printf("tăng ca x2: ");
  scanf("%f",&tcx2);
  tcx2=tcx2*2;
  x=(n*2);
  a=(n*(float)i)+((float)x+((float)tcx2));
  printf ("tổng tiền lương của bạn là: %0.1f",a);
  return 0;
}
2 Likes
 1. Chú ý câu từ với mọi người.
 2. Không nói rõ vấn đề gặp phải, bạn biết nó sai, vì đâu bạn biết nó sai? Vì kết quả không đúng ý bạn, ý bạn muốn là như nào? Kết quả khác ý bạn như nào?
4 Likes

À xin lỗi mình nhớ mjk hỏi Sai chỗ nào vậy mọi người mà mình quên thêm mọi người sr sr kết quả nó ko hiển thị

2 Likes

Kết quả hiển thị đấy thôi: -2125306368.0.
Sao int tcx2 mà lại dùng %f? Khai báo float tcx2 hoặc %d.

6 Likes

Cảm ơn bợn hic bn người anh em tui mún ôm bợn ghê hehe

2 Likes

A post was split to a new topic: Không kiểm tra được điều kiện nhập vào cho điểm sinh viên

Cho mình hỏi nhà Nếu mình thêm dòng if else như thế này

#include<stdio.h>

int main()
{  float n;
   float i;
   float a;
   float x;
   float tcx15=50000;
   float tcx2=100000;
   float y;
  if(n>=0,i>=0,a>=0,x>0,tcx15>=0,tcx2>=0,y>=0) {
  printf("hãy nhập lương một ngày công của bạn: ");
  scanf("%f",&n);
  printf("nhập số ngày làm việc công chính của bạn:");
  scanf ("%f",&i);
  printf("nhập ngày công chủ nhật:");
  scanf("%f",&x);
  printf("tăng ca x1.5: ");
  scanf("%f",&tcx15);
  printf("tăng ca x2:" );
  scanf("%f",&tcx2);
  printf("số ngày nghỉ của bạn ");
  scanf("%f",&y);
  tcx15=tcx15*1.5;
  tcx2=n+tcx2;
  y=n-y;
  x=(n*2);
  a=(n*(float)i)+((float)x+((float)tcx15)-(float)y);
  printf ("tổng tiền lương của bạn là: %f",a);
 } else
 { printf("mời bạn nhập lại"); }
   return 0;
}

Sao nó ra nguyên cái else vậy bợn

1 Like

, thay bằng && với phép so sánh AND hoặc là || với phép so sánh OR

Ví dụ:
if(n>=0 && i>=0 && a>=0 && x>0 && tcx15>=0 && tcx2>=0 &&y>=0)

tùy theo logic bài toán

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?