Không kiểm tra được điều kiện nhập vào cho điểm sinh viên

#include<stdio.h>

int main()
{
  float diem;
  printf ("diem so la: ");
  scanf("%f",&diem);
  if (diem>=6.5 && diem<=7)
   printf ("diem hoc sinh dat loai kha");
   else if(diem>=8 && diem<=10)
   printf ("diem hoc gioi");
   else if( diem==5)
   printf ("diem hoc sinh trung binh");
   else if(diem<5)
   printf("hon sinh yeu");
   else
   printf ("moi ban nhap lai");
  return 0;
}

Cho mình hỏi vài điều nữa nha nha…Nếu mình nhập qabc…zbcfjdjd kết quả ra hoc sinh yeu mà k phải lệnh else cuối cùng là vì sao z

1 Like

Bạn thử in giá trị của diem ra là biết.

2 Likes

Nó ra như thế này này bợn

1 Like

Như thế này thì mình nghĩ đc r hehe

#include<stdio.h>
int main()
{
  float diem;
  printf ("diem so la: ");
  scanf("%f",&diem);
   if (diem>=6.5 && diem<=7) 
   printf ("diem hoc sinh dat loai kha");
   else if(diem>=7.5 && diem<=10)
   printf ("diem hoc gioi");
   else if( diem==5) 
   printf ("diem hoc sinh trung binh");
   else if(diem<5 && diem>1) 
   printf("hon sinh yeu");
   else 
   printf ("moi ban nhap lai");
 return 0; 
}
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?