Code kiểm tra 2 số bằng 0 bị sai

Mọi người sửa em một cái lỗi logic nào đó với ạ. Em nhập x=0y=0 nhưng ra kết quả Khong phai ca hai so deu bang 0.. Đưa đẩy mãi không biết sai ở đâu :’(

#include <stdio.h>

int main()
{
  int x, y, alliszero=1;
  scanf( "%d%d", &x, &y );
  
  alliszero = ( (x=0) && (y=0) );
  if( alliszero )
  {
    printf( "Ca hai so bang 0." );
  }
  else
  {
    printf( "Khong phai ca hai so deu bang 0." );
  }
  
   return 0;  
}

Toán tử gán: =.
Toán tử so sánh: ==.

5 Likes

Huhu cảm ơn cảm ơn <3 :smiling_face_with_three_hearts::blush:

Bạn đánh dấu tick cho câu trả lời nhé :smiley:

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?