Code biên dịch bằng clang bị lỗi nhưng biên dịch bằng gcc/g++ thì không lỗi

Cho mình hỏi về lỗi này trên CLANG/ LLVM:

In function ‘main’ : … multiple definition of ‘main’
… : first defined here
clang error: linker command failed with exit code 1 (use -v to see invocation)

Chạy trên GCC/G++ thì ngon lành cành đào

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?