Có phương thức nào để mod một game unity trên pc sang android?

Có phương thức nào để mod một game unity trên pc sang android?

viết lại game đó…

4 Likes

Nếu bạn có source code của project game unity đó thì có thể chỉnh sửa, port sang Android. Nếu bạn chỉ có file cài hoặc file game.exe thì chỉ còn cách viết lại game đó.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?