Có ai chỉ em về thư viện pygame

Em hiện nay mới học lớp 9 mà rất muốn tạo được con game 2D đầu đời. Em cũng tìm hiểu qua thư viện pygame trong python mong mấy senpai dạy em học về pygame

free nè: https://inventwithpython.com/pygame/
chịu khó đọc tiếng Anh thôi em :joy:

5 Likes

Thế có gì mong anh chỉ bảo thêm

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?