chuyển đổi file .flie sang file.c?

mình có cái file này:
http://ge.tt/14JvYEP2/v/0
nó có không có đuôi file và type của nó là file

file này mình viết bằng notepad++ và dùng command trong kali linux là gcc -o client client.c để tạo thành

mình muốn đổi nó thành file.c

bạn nào biết thì giúp mình với

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?