Chụp lại ảnh màn hình android

Chào mọi người em đang xây dựng ứng dụng chụp lại tất cả những thứ hiển thị trên màn hình. Ứng dụng của em sẽ chạy ngầm. Đây là mẫu code chụp lại ảnh màn hình bình thường:

private fun takeScreenshot() {
  val now = Date()
  DateFormat.format("yyyy-MM-dd_hh:mm:ss", now)
  val now2= now.toString().split(" ")
  try {
    // image naming and path to include sd card appending name you choose for file
    val mPath: String =
      getExternalFilesDir(null).toString().toString() + "/" + now2 + ".png"
    Log.d("path",mPath)
    // create bitmap screen capture
    val v1 = window.decorView.rootView
    v1.isDrawingCacheEnabled = true
    val bitmap = Bitmap.createBitmap(v1.drawingCache)
    v1.isDrawingCacheEnabled = false
    val imageFile = File(mPath)

    val outputStream = FileOutputStream(imageFile)
    val quality = 100
    bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.PNG, quality, outputStream)
    outputStream.flush()
    outputStream.close()
  } catch (e: Throwable) {
    // Several error may come out with file handling or DOM
    e.printStackTrace()
  }
}

Tuy nhiên khi áp dụng vào service chạy ngầm thì gặp lỗi chỗ window trong val v1 = window.decorView.rootView ,liệu có phải khi chạy ở chế độ nền không được hay sao ạ mọi người.

Thế window này bạn lấy từ đâu?

2 Likes

em copy lại code người ta và window này chắc là cửa sổ của ứng dụng,dường như code này chỉ giúp chụp lại màn hình của ứng dụng khi nó đang mở,còn muốn chụp lại màn hình như kiểu khi ta nhấn giữ nút home và nút nguồn thì phải làm sao ạ

vấn đề bạn trên hỏi là bạn lấy window ở đâu ra để chụp

3 Likes

Biến window bạn lấy từ đâu mà có thực thể của nó? Nó phải có và phù hợp với ngữ cảnh (Context) hiện tại thì mới chạy được chứ.
ActivityService là 2 ngữ cảnh khác nhau.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?