Chọn patient thì thay đổi address

Khi mình chọn patient thì address phải thay đổi theo mình mình làm như thế nào ạ

 1. Phím PrintScreen trên bàn phím của bạn bị liệt hả?

 2. Code của bạn đâu?

3 Likes

Bạn up code lên đây dưới dạng text, không up dưới dạng hình.

2 Likes

code patient

<div class="form-group col-md-4">
  <label for="exampleInputEmail1"> <?php echo lang('patient'); ?></label>
  <select class="form-control m-bot15 js-example-basic-single" name="patient" value=''>
    <?php foreach ($patients as $patient) { ?>
      <option value="<?php echo $patient->id; ?>" <?php
      if (!empty($setval)) {
        if ($patient->id == set_value('patient')) {
          echo 'selected';
        }
      }
      if (!empty($prescription->patient)) {
        if ($patient->id == $prescription->patient) {
          echo 'selected';
        }
      }
      ?> > <?php echo $patient->name; ?> </option>
        <?php } ?> 
  </select>
</div>

code address

<?php if (!$this->ion_auth->in_group('address')) { ?>
  <div class="form-group col-md-4"> 
    <label for="exampleInputEmail1"> <?php echo lang('address'); ?></label>
    <select class="form-control m-bot15 js-example-basic-single" name="address" value=''>
      <?php foreach ($patients as $patients) { ?>
        <option value="<?php echo $patients->id; ?>" <?php
        if (!empty($setval)) {
          if ($patients->id == set_value('address')) {
            echo 'selected';
          }
        }
        if (!empty($prescription->address)) {
          if ($patients->id == $prescription->address) {
            echo 'selected';
          }
        }
        ?> > <?php echo $patients->address; ?> </option>
          <?php } ?> 
    </select>
  </div>
<?php } else { ?>
  <div class="form-group col-md-4"> 
    <label for="exampleInputEmail1"> <?php echo lang('address'); ?></label>
    <select class="form-control m-bot15 js-example-basic-single" name="address" value=''>
      <?php
      foreach ($patients as $patients) {
        if ($patients->id == $patients) {
          ?>
          <option value="<?php echo $patients->id; ?>" <?php
          if (!empty($setval)) {
            if ($patients->id == set_value('address')) {
              echo 'selected';
            }
          }
          if (!empty($prescription->address)) {
            if ($patients->id == $prescription->address) {
              echo 'selected';
            }
          }
          ?> > <?php echo $patients->address; ?> </option>
              <?php
            }
          }
          ?> 
    </select>
  </div>
<?php } ?>

Phần này bạn cần đến Javascript và Ajax (front-end), chỉ PHP không giúp gì cho bạn đâu.

4 Likes

This topic was automatically closed after 23 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?