Chia sẻ 15 năm kinh nghiệm về Dữ liệu và Giải thuật

Những năm tháng đi du học, luôn nung nấu ý tưởng truyền lại những tri thức về lập trình đã học trong suốt 15 năm qua…

Nhân dịp mùa dịch corona, tranh thủ làm các videos này, cũng một phần đồng thời dùng để tự ôn tập cho chính mình trong tương lai.

Những tri thức đã học và kinh nghiệm thu lượm được trong quá trình làm việc ở các công ty đa quốc gia và các viện nghiên cứu cũng sẽ được chia sẻ xuyên suốt tại đây…

8 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?