Câu lệnh hiển thị như task manager trên ubuntu

Trong Ubuntu có câu lệnh nào để mình biết các ứng dụng đang chạy chiếm bao nhiêu bộ nhớ không ạ, sau đó là lệnh tắt đi

1 Like
  1. ps aux
  2. top/htop/…
  3. grep folder /proc/

Edit: formatting

5 Likes
  1. Cài htop
  2. Không quen thì dùng chuột nhấn vào mem, nó sẽ sắp xếp thằng nào ngốn nhất lên đầu.
  3. Nhấn F9, sau đó enter 2 lần
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?