Câu hỏi về kiến trúc máy tính

E có câu hỏi này mà tìm hoài k thấy. Anh chị nào giải thì giúp e ạ.

Các giải pháp đảm bảo tính đồng nhất dữ liệu trong hệ thống bộ đa xử lý có bộ nhớ chia sẻ dùng chung?

Xử lý đa luồng thì sử dụng concurrency model.
Nghiên cứu 2 mô hình dưới:
parallel worker model.:

Assembly line (reactive systems, or event driven systems)

Ref: http://tutorials.jenkov.com/java-concurrency/concurrency-models.html#shared-state-can-get-complex

1 Like

Đây là 2 giải pháp hả a

:disappointed_relieved:

Mấy anh chị ơi giúp e với

Đó là giải pháp đó, còn thực hiện thế nào thì tùy ngôn ngữ thôi

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?